-Shi Arrangement: Chip-Firing and Burning

"> G -Shi Arrangement: Chip-Firing and Burning

"/> 2023 Joint Mathematics Meetings (JMM 2023)
2023 Joint Mathematics Meetings (JMM 2023)